L’autorització de gual dona dret a transitar amb vehicles per una vorera o espai potencialment transitable per vianants, per accedir a una finca. Per a garantir aquest dret, existeix una taxa que es paga una vegada l’any i que està recollit a les ordenances fiscals corresponents, en el seu article 6, en concret, en el 6.4 Guals 

La taxa del gual va vinculada a la finca, per la qual cosa, qualsevol tràmit relacionat amb el gual, ha d’anar en nom de la propietat.

Per tal de facilitar la tramitació relacionada amb els guals, a continuació s’expliquen les diferents casuístiques principals i la tramitació estàndard. Per a qualsevol procediment que no correspongui als descrits, l’interessat s’ha de posar en contacte amb el departament de Territori de l’ajuntament.

Consulteu abans, però, l’apartat de preguntes freqüents a baix de la pàgina

Tràmits habituals des de la ORGT

Canvis de titularitat, pagament taxa, canvis de domiciliació bancàris, etc. adreçar-se a la ORGT, tant des de la seu electrònica com a les oficines de Sant Just, al costat de l’ajuntament.

 • Telèfons: 93 472 91 88 / 674 797 377
 • De dilluns a divendres de 9 a 14h
 • orgt.st.just@diba.cat
 • Pg. Sant Lluís, 6

Com són els guals a Sant Just Desvern

En la majoria dels casos, s’haurà de pintar la marca vial de gual, adjunta a la rigola i amb la longitud atorgada per al gual, en color groc, de 15 cm de gruix, discontínua amb trams de 0,5 metres (també 0,5 m d’interdistància entre traços) i amb patilles de 15 cm sobresortint sobre la marca en direcció al centre de la calçada a cada extrem d’aquella. 

tràmits habituals

Quan el gual deixa d’existir perquè ja no s’utilitzarà mai més (no perquè es canviï de nom). Cal recordar que és la persona interessada (titular) l’encarregat de refer la vorera per retornar-la a l’estat original i suprimir la rampa. 

1. Enviar una instància amb el següent formulari omplert, on es demana la següent informació:

 • Dades de la persona interessada o representant: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, correu electrònic 
 • Motiu de la baixa 
 • Plànol/croquis de l’actuació 
 • Un rebut de l’IBI 
 • Un rebut de la taxa del gual 
 • Referència Cadastral 
 • Si hi ha obra: tant les altes, baixes com modificacions de gual, normalment requeriran obra civil. En aquest cas, s’haurà de presentar un pressupost de les obres a executar amb el croquis corresponent. Amb aquest pressupost, es generarà, des de l’ajuntament, unes autoliquidacions, tant de la TAXA com de l’IMPOST per la llicència d’obres que la persona interessada haurà de pagar i que seran enviades de forma telemàtica. També es demanarà una garantia, que es retornarà un cop l’obra s’hagi realitzat i que els tècnics de l’ajuntament hagin revisat que l’estat de les obres són correctes i que la vorera està en les condicions adients. 

2. Un cop ha rebut la sol·licitud amb la documentació requerida, l’ajuntament contesta a la persona interessada per tal que efectuï les autoliquidacions (tant per la taxa de gual com per l’impost de les obres). També se li requerirà la garantia, en cas que hi hagi obres. En cas que no hi hagi obres, passa directament al punt número 5. 

3. Un cop la persona interessada ha efectuat els pagaments, l’ajuntament dictarà una resolució per a permetre-li començar les obres. 

4. Un cop s’autoritza a començar les obres (en cas que hi hagi obres) l’interessada pot començar-les dins un termini determinat i té un altre termini per a executar-les. Aquests terminis vindran indicats a la resolució abans esmentada. L’ajuntament dona d’alta el gual en aquest punt. 

5. Un cop les obres estan executades, la persona interessada informa a l’ajuntament i aquest les inspecciona per tal de retornar la garantia, entregar la placa de gual. En cas que no hi hagi obres, l’ajuntament, després de l’inspecció, informa a la persona que sol·licita per retornar la placa de gual. 

Quan no existia un gual en un punt de la via pública i es vol fer.

1. Enviar una instància amb el següent formulari omplert, on es demana la següent informació:

 • Dades de la persona interessada o representant: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, correu electrònic 
 • Motiu de l’alta
 • Plànol/croquis de l’actuació 
 • Un rebut de l’IBI 
 • Referència Cadastral 
 • Si hi ha obra: tant les altes, baixes com modificacions de gual, normalment requeriran obra civil. En aquest cas, s’haurà de presentar un pressupost de les obres a executar amb el croquis corresponent. Amb aquest pressupost, es generarà, des de l’ajuntamnet, unes autoliquidacions, tant de la TAXA com de l’IMPOST per la llicència d’obres que l’interessat haurà de pagar i que seran enviades de forma telemàtica. També es demanarà una garantia, que es retornarà un cop l’obra s’hagi realitzat i que els tècnics de l’ajuntament hagin revisat que l’estat de les obres són correctes i que la vorera està en les condicions adients. Cal recordar que la obra, és independent a l’obra de la vivenda i per això s’ha de tramitar amb un pressupost a part.

2. Un cop ha rebut la sol·licitud amb la documentació requerida, l’ajuntament contesta a la persona interessada per tal que efectuï les autoliquidacions (tant per la taxa de gual com per l’impost de les obres). També se li requerirà la garantia, en cas que hi hagi obres. En cas que no hi hagi obres, passa directament al punt número 5. 

3. Un cop la persona interessada ha efectuat els pagaments, l’ajuntament dictarà una resolució per a permetre-li començar les obres. 

4. Un cop s’autoritza a començar les obres (en cas que hi hagi obres) l’interessada pot començar-les dins un termini determinat i té un altre termini per a executar-les. Aquests terminis vindran indicats a la resolució abans esmentada. L’ajuntament dona d’alta el gual en aquest punt. 

5. Un cop les obres estan executades, l’interessat informa a l’ajuntament i aquest les inspecciona per tal de retornar la garantia i recollir la placa de gual. En cas que no hi hagi obres, l’ajuntament, després de l’inspecció, informa a la persona que sol·licita si ha de retornar o recollir pla placa corresponent. 

Quan volem modificar la ubicació del gual o la mida del mateix, per ampliar-lo o reduir-lo. 

1. Enviar una instància amb el següent formulari omplert, on es demana la següent informació:

 • Dades de la persona interessada o representant: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça, telèfon, correu electrònic 
 • Motiu de la modificació
 • Plànol/croquis de l’actuació 
 • Un rebut de l’IBI 
 • Un rebut de la taxa del gual 
 • Referència Cadastral 
 • Si hi ha obra: tant les altes, baixes com modificacions de gual, normalment requeriran obra civil. En aquest cas, s’haurà de presentar un pressupost de les obres a executar amb el croquis corresponent. Amb aquest pressupost, es generarà, des de l’ajuntamnet, unes autoliquidacions, tant de la TAXA com de l’IMPOST per la llicència d’obres que l’interessat haurà de pagar i que seran enviades de forma telemàtica. També es demanarà una garantia, que es retornarà un cop l’obra s’hagi realitzat i que els tècnics de l’ajuntament hagin revisat que l’estat de les obres són correctes i que la vorera està en les condicions adients. 

2. Un cop ha rebut la sol·licitud amb la documentació requerida, l’ajuntament contesta a la persona interessada per tal que efectuï les autoliquidacions (tant per la taxa de gual com per l’impost de les obres). També se li requerirà la garantia, en cas que hi hagi obres. En cas que no hi hagi obres, passa directament al punt número 5. 

3. Un cop la persona interessada ha efectuat els pagaments, l’ajuntament dictarà una resolució per a permetre-li començar les obres. 

4. Un cop s’autoritza a començar les obres (en cas que hi hagi obres) l’interessada pot començar-les dins un termini determinat i té un altre termini per a executar-les. Aquests terminis vindran indicats a la resolució abans esmentada. L’ajuntament dona d’alta el gual en aquest punt. 

5. Un cop les obres estan executades, l’interessat informa a l’ajuntament i aquest les inspecciona per tal de retornar la garantia i recollir la placa de gual. En cas que no hi hagi obres, l’ajuntament, després de l’inspecció, informa a la persona que sol·licita  si ha de desplaçar la placa corresponent o està bé en el punt ja instal·lada anteriorment. 

La titularitat del gual va sempre relacionada amb la propietat de la finca. Per tant, no es pot demanar un canvi de titularitat del gual, ja que es realitza de forma automàtica amb el canvi de titularitat de la finca.

Per tant, qualsevol canvi en aquest aspecte, cal adreçar-se al Organisme Regional de Gestió Tributària (ORGT) tant en línia com a les oficines de Sant Just Desvern: Pg. Sant Lluís 6, 08960 Sant Just Desvern.

 • Telèfons: 93 472 91 88 / 674 797 377
 • De dilluns a divendres de 9 a 14h
 • orgt.st.just@diba.cat
 • Pg. Sant Lluís, 6

 

FAQs - Preguntes freqüents

Sí. Les obres del gual, al ser a la via pública, requereixen d’una tramitació específica i per tant, es tracta d’una autorització diferent. Cal tramitar-ho a part tal i com es descriu en aquesta pàgina. 

Cada gualnomés un titular, encara que sigui un edifici de diversos habitatges. En aquest cas, normalment és el de la comunitat veïnal. També pot ser de constructores o de particulars. 

Tant si es vol posar una o diverses pilones per protegir el gual, és responsabilitat de l’interessat el pagament i manteniment de les mateixes. 

Per tal d’instal·lar-ho, ha de fer una sol·licitud via instància general, i la policia i departaments tècnics de l’ajuntament autoritzaran la col·locació dels mateixos si així ho consideren escaient. 

La pilona ha de ser de color verd RAL 6029, flexible, i ha d’anar encastada (no atornillada) al terra.

Si es vol posar un mirall per protegir el gual, és responsabilitat de l’interessat el pagament i manteniment de les mateixes. 

Per tal d’instal·lar-ho, ha de fer una sol·licitud via instància general, i la policia i departaments tècnics de l’ajuntament autoritzaran la col·locació dels mateixos si així ho consideren escaient. 

La taxa de gual és un tribut que fixa les ordenances fiscals. En concret l’article 6, en el seu apartat 4.

La proporciona l’Ajuntament amb l’autorització i ha de ser retornada quan el gual es dona de baixa.

Atenent a que el motiu del desplaçament o supressió de l’element és per l’interès particular de l’interessat, és aquest qui es fa càrrec del desplaçament d’aquest element. Sempre amb prèvia autorització de l’ajuntament. Quan passi aquesta situació, l’interessat ho ha de comentar a la seva sol·licitud i l’ajuntament li explicarà com procedir en cada cas. 

Sí. Ja que és una baixa de gual i una alta de gual nou. Com s’haurà de fer obres a la via pública, s’ha de tramitar com si fos una baixa i una alta. S’han de presentar els pressupostos corresponents per generar les autoliquidacions i la garantia corresponent. 

Demanar la legalització de la mida real. Es considera una modificació de gual. (veure apartat modificació de gual) a la part superior d’aquesta pàgina.

L’amplada de gual es calcula medint les peces laterals que modifiquen la vorera (no només la rampa).